• Procedura dotycząca zasad przyprowadzania i odbierania dzieci

    • Procedura postępowania dotycząca zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

      

     1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo). Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

     2. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania dziecka do sali świetlicowej, nie zostawiają dziecka w szatni lub na korytarzu bez opieki. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje wychowawcy imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.

     3. Na początku roku szkolnego wychowawcy zobowiązani są zebrać od rodziców pisemną deklarację (wpis do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej), określającą osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy.

     4. Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo (od 10 roku życia) wyrażają zgodę oraz oświadczenie o  odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu na piśmie.

     5. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun prawny) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego). Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do potwierdzenia odbioru czytelnym podpisem.

     6. Rodzice, opiekunowie prawni lub upoważnione osoby zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy świetlicy.

     7. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy na zajęcia dodatkowe, zgłasza swoje wyjście wychowawcy świetlicy. W takim przypadku dziecko odbierane jest ze świetlicy przez osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe. Osoba ta zobowiązana jest do podpisania pisemnej zgody na przejęcie opieki nad dzieckiem w czasie trwania zajęć oraz po ich zakończeniu osobiście odprowadzić dziecko do świetlicy.

     8. Rodzic (opiekun prawny) lub osoba upoważniona odbiera dziecko ze świetlicy, potwierdzając swoją tożsamość dowodem osobistym.

     9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

     10. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców (opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną) ze świetlicy szkolnej do godziny 17:00 należy:

     • skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami);
     • zapewnić bezpieczeństwo i opiekę dziecku;
     • po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka) należy zawiadomić policję;
     • wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

      

     11. Wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

     12. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

     13. W przypadku podejrzenia przez wychowawcę, że rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:

     • nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły;
     • wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka;
     • jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe (a dodatkowo nietrzeźwa osoba odmawia opuszczenia budynku szkoły i żąda wydania dziecka), należy wezwać policję.
     • wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

      

     14. W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) odmawia opuszczenia budynku szkoły lub zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego, wychowawca świetlicy może prosić o pomoc policję w celu stwierdzenia w/w faktu.