• Deklaracja dostępności

   • Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp58poznan.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej:[ 2013-09-01]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-09-23 ].

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: [2020-09-23]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest J. Piątek, email: sp58@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8681861. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
    Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu  jest usytuowane od  ul. Ławica. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły od strony boiska wejście nie posiada żadnych stopni umożliwia to wjazd osobom niepełnosprawnym.

    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

    W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
    W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

    W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

    Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Złotowskiej znajdują się parkingi miejskie z których mogą korzystać interesanci szkoły.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

    Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

    Na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.