• PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

   • PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

    I Zwolnienia doraźne

    1. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu  podejmuje rodzić (prawny opiekun) ucznia, dostarczając informację wychowawcy i nauczycielowi wychowania fizycznego  w formie papierowej. W dzienniku elektronicznym wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego zaznacza nieobecność usprawiedliwioną.


    2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż miesiąc należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego lub wychowawcy w formie pisemnej.

    II Zwolnienia długoterminowe

    1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.


    2. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, wraz z podaniem, należy złożyć w sekretariacie Szkoły. Dyrektor Szkoły na tej podstawie wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia.


    3. W przypadku zwolnienia ucznia z pewnych ćwiczeń fizycznych lekarz powinien określić, jakie ćwiczenia uczeń może lub nie może wykonywać. Nauczyciel wychowania fizycznego otrzymuje informację o potrzebie dostosowania ćwiczeń do aktualnych możliwości fizycznych ucznia i przygotowuje zajęcia uwzględniające opinię lekarza.


    4. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Rodzice (opiekunowie prawni) składają pisemnie podanie wraz z zaświadczeniem lekarskim do Dyrektora Szkoły. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia zwolnienia oraz informację o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.


    5. Podanie należy przedłożyć Dyrektorowi Szkoły niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, nie później niż:
     - w przypadku zwolnienia dotyczącego pierwszego półrocza lub całego roku szkolnego – do 30 września danego roku szkolnego,
     - w przypadku zwolnienia dotyczącego drugiego półrocza – do 28 lutego danego roku szkolnego.
    W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, nie później niż tydzień po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.


    6. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.


    7. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.


    8. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowani zostają rodzice (opiekunowie prawni), nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.


    9. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie długoterminowe w trakcie roku szkolnego, skreślany jest z klasy wirtualnej w dzienniku elektronicznym. Jeżeli istnieją podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.


    10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony


    11. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Ze względu na bezpieczeństwo ucznia, nauczyciel wychowania fizycznego lub nauczyciel, pod którego opieką znajduje się uczeń, ma obowiązek sprawdzać obecność ucznia.