• Duplikat legitymacji

   • Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

    1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (wniosek znajduje się poniżej) o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

    2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia), numer PESEL oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

    3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (9zł).

    Numer konta do wpłat oraz inne informacje do pobrania w poniższym dokumencie:

    wniosek_o_wydanie_duplikatu-1.pdf