• Założenia programu Szkoła Promująca Zdrowie

    • Nasza szkoła realizuje program - Szkoła Promująca Zdrowie.

     Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

     Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.


     O promocji zdrowia

     Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

     Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

     1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

     2. Etos zdrowia w szkole.

     3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

     Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

     Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
     Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
     • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
     • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
     i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
     • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
     • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
     • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
     • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
     • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

        W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
     - uczniowie;
     - nauczyciele;
     - rodzice;
     - inni pracownicy szkoły;
     - inne osoby ze społeczności lokalnej.