SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Rekrutacja 2021/2022 -Informator dla rodziców.

 

 

 Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających

w roku szkolnym 2021/2022 naukę w I klasie szkoły podstawowej.

 

Informacje podstawowe

Rodzice proszeni są, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty przesłać skanem na adres e-mail sp58@wp.pl .

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Ci przyszli uczniowie nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły - należy wypełnić zgłoszenie i w terminach rekrutacji przesłać mailem lub pocztą do Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu. Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie  realizujące obowiązek szkolny,
 • 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:

  • zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będzie kontynuować naukę w klasie I (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).

Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie: http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy złożyć
w sekretariacie szkoły obwodowej wypełnione i podpisane zgłoszenie.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klas I prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia w poszczególnych szkołach, jest dostępny na stronie: http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa.

 

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy, objęty patronatem Lecha Poznań lub integracyjny).

 

Wypełniony wniosek należy przesłać na e-mail; sp58@wp.pl

 

http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa.

 

W rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie
w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała nr V/52/VIII/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku)

 

Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania:

1) zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – 65 pkt;

2) uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół – 50 pkt. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa oraz do oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej;

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa – 30 pkt;

4) oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 80 pkt;

5) wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt;

6) wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt.

 

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani
są dołączyć do wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym
z kryteriów. Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów
za niepotwierdzone oświadczeniami kryteria. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

  Terminy

 TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 12 kwietnia

do 30 kwietnia

od 14 czerwca

do 15 czerwca

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

w Poznaniu

 

od 19  kwietnia

do 23 kwietnia

17 czerwca

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

28 kwietnia

godz. 12:00

21  czerwca

godz.12:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

11 maja

22 czerwca

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 11  maja

do 13 maja

od 22 czerwca

do 23 czerwca

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

17 maja

godz.12:00

25 czerwca

godz.12:00

 

 

 

Procedura odwoławcza

 •  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 

 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
  60-186 Poznań
  ul.Ławica 3
  NIP 779-14-36-469
 • 0618681861

Galeria zdjęć