SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Program pracy

PROGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 58  w POZNANIU

 

WSTĘP:

Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godz. 7:00 - 17.00. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki oraz oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom przede wszystkim bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki wychowawczej, która umożliwia wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Ponadto świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może odrobić zadania domowe, spotkać się ze swoimi kolegami po zajęciach szkolnych, zagrać w gry komputerowe, planszowe, a także rysować i malować.

Świetlica szkolna spełnia trzy podstawowe funkcje:

 • opiekuńczą,
 • wychowawczą,
 • profilaktyczną.

 

KULTURA OSOBISTA, HIGIENA W ŚWIETLICY I W ŚRODOWISKU

CELE OGÓLNE:

 • promowanie pozytywnego wzorca zachowań
 • eliminowanie wulgaryzmów
 • rozwijanie wrażliwości na estetykę otoczenia
 • wyrabianie nawyku prawidłowego dbania o estetykę własnego wyglądu

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • poznaje i akceptuje zwyczaje i tradycje świetlicy
 • zna i stosuje normy prawidłowego zachowania się w świetlicy
 • uczestniczy w pracach nad poprawianiem estetycznego wyglądu szkoły
 • dba o kulturę języka w komunikacji z nauczycielem, rówieśnikami i środowiskiem lokalnym
 • nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe
 • dba o higienę i kulturę spożywania posiłków

 

WSPOMAGANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO W ŚWIETLICY

CELE OGÓLNE:

 • działania wychowawcy skierowane na eliminowaniu u uczniów trudności w nauce
 • opieka nad uczniami mającymi trudności w opanowaniu materiału

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 Uczeń:

 • dzieli się z trudnościami i osiągnięciami w nauce z wychowawcą
 • ma poczucie bezpośredniego wsparcia u wychowawcy w opanowaniu materiału
 • uzupełnia braki w materiale edukacyjnym powodowane nieobecnością w szkole

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

CELE OGÓLNE:

 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • uczestniczy i potrafi współdziałać w grupie w trakcie zabaw ruchowych
 • właściwie reaguje na sygnał nauczyciela
 • rozumie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa sobie i kolegom w trakcie gier i zabaw
 • jest aktywny w grupie rówieśniczej, umie znosić porażki

 

WSPOMAGANIE PROCESU OPIEKUŃCZEGO

CELE OGÓLNE:

 • opieka nad uczniami w trakcie zajęć świetlicowych
 • opieka nad uczniami w czasie pory obiadowej
 • udzielanie pomocy uczniom w różnych sytuacjach

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • ma poczucie bezpieczeństwa w świetlicy
 • dzieli się swoimi przeżyciami szkolnymi z wychowawcą
 • ma poczucie bezpośredniego wsparcia u wychowawcy

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W ŁĄCZNOŚCI ZE SZTUKĄ

CELE OGÓLNE:

 • wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci
 • kształtowanie postaw motywacyjnych i aktywności społecznej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, tanecznych, rytmicznych
 • rozwija wyobraźnię poprzez wykonywanie prac plastycznych
 • organizuje wraz z innymi dziećmi prace porządkowe w świetlicy po zakończonej zabawie
 • jest inspiratorem zabaw tematycznych w gronie kolegów
 • wykazuje dużą pomysłowość w zabawach
 • zachowuje bezpieczeństwo w trakcie zabaw z kolegami

 

ZDROWIE PSYCHICZNE I WSPOMAGANIE PROCESU PROFILAKTYCZNEGO

CELE OGÓLNE:

 • tworzenie bezpiecznej, życzliwej atmosfery w trakcie pobytu uczniów w świetlicy
 • mobilizowanie uczniów do aktywności twórczej w celu odnalezienia swojego miejsca w grupie rówieśniczej, rzeczywistości szkolnej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • pracuje nad przezwyciężaniem nieśmiałości w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielem
 • prawidłowo komunikuje się z grupą rówieśniczą

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU POSTAW OBYWATELSKICH

CELE OGÓLNE:

 • preferowanie wartości patriotycznych i obywatelskich
 • kształcenie poczucie przynależności lokalnej, regionu
 • preferowanie wartości rodzinnych

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • zna hymn państwowy
 • zna legendy, miejscowe podania, elementy historii swojego regionu
 • zna lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje
 • zna zabytki swojego regionu i miasta
 • dostrzega znaczenie domu rodzinnego, rozumie wieloznaczność pojęcia ,,dom”
 • zna i stosuje normy prawidłowego zachowania w świetlicy
 • nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe
 • dba o higienę i kulturę spożywania posiłków

 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

CELE OGÓLNE:

 • zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły, świetlicy, poza szkołą
 • kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu
 • preferowanie zdrowego stylu życia
 • promowanie pozytywnego wzorca zachowań
 • eliminowanie wulgaryzmów
 • rozwijanie wrażliwości na estetykę otoczenia
 • wyrabianie nawyku prawidłowego dbania o estetykę własnego wyglądu

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • bezpiecznie porusza się w budynku szkoły, w świetlicy
 • zna elementarne zasady i znaki ruchu drogowego
 • dostrzega zagrożenia wynikające z niewłaściwej organizacji zabaw
 • informuje wychowawcę o złym samopoczuciu, dolegliwościach, agresji fizycznej wśród rówieśników
 • rozumie i stosuje zasady racjonalnego odżywiania dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

 

METODY PRACY:

 • aktywizujące – drama
 • słowne – czytanie, wypowiedź, praca z tekstem
 • czynne – rysowanie, uzupełnianie tekstu
 • oglądowe – pokaz, prezentacja, obserwacja

 

FORMY PRACY:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • gry planszowe
 • przybory szkolne
 • przybory sportowe

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • przestrzeganie zasad współżycia i współdziałania w grupie, kulturalnego zachowania się i wzajemnej życzliwości
 • nawiązywanie bliskich i serdecznych kontaktów z rówieśnikami
 • rozwój zdolności i zainteresowań uczniów
 • pobudzenie do samodzielnego działania i inwencji twórczej

 

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:

 • zapewnić opiekę
 • rozwijać działalność poznawczą, artystyczną
 • rozbudzać zainteresowania dziecka
 • zaspokajać i kształtować potrzeby
 • budzić twórczą aktywność
 • współdziałać w organizowaniu zajęć i imprez
 • powierzać różnego rodzaju zadania
 • pomagać w rozwiązywaniu zadań i problemów
 • kształtować świadomość i potrzeby uczniów

 

POMIAR OSIĄGNIĘĆ:

 • zainteresowanie oraz udział w konkursach
 • sukcesy w konkursach
 • satysfakcja z wykonania powierzonych zadań
 • aktywny udział w zajęciach świetlicowych

 

EWALUACJA:

 • Konkursy plastyczne
 • Wystawy i prezentacje wykonanych prac
 • Odgrywanie scenek dramowych

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
  60-186 Poznań
  ul.Ławica 3
  NIP 779-14-36-469
 • 0618681861

Galeria zdjęć