• Program pracy

    • PROGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 58  w POZNANIU

      

     WSTĘP:

     Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godz. 7:00 - 17.00. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki oraz oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom przede wszystkim bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki wychowawczej, która umożliwia wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Ponadto świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może odrobić zadania domowe, spotkać się ze swoimi kolegami po zajęciach szkolnych, zagrać w gry komputerowe, planszowe, a także rysować i malować.

     Świetlica szkolna spełnia trzy podstawowe funkcje:

     • opiekuńczą,
     • wychowawczą,
     • profilaktyczną.

      

     KULTURA OSOBISTA, HIGIENA W ŚWIETLICY I W ŚRODOWISKU

     CELE OGÓLNE:

     • promowanie pozytywnego wzorca zachowań
     • eliminowanie wulgaryzmów
     • rozwijanie wrażliwości na estetykę otoczenia
     • wyrabianie nawyku prawidłowego dbania o estetykę własnego wyglądu

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

     Uczeń:

     • poznaje i akceptuje zwyczaje i tradycje świetlicy
     • zna i stosuje normy prawidłowego zachowania się w świetlicy
     • uczestniczy w pracach nad poprawianiem estetycznego wyglądu szkoły
     • dba o kulturę języka w komunikacji z nauczycielem, rówieśnikami i środowiskiem lokalnym
     • nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe
     • dba o higienę i kulturę spożywania posiłków

      

     WSPOMAGANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO W ŚWIETLICY

     CELE OGÓLNE:

     • działania wychowawcy skierowane na eliminowaniu u uczniów trudności w nauce
     • opieka nad uczniami mającymi trudności w opanowaniu materiału

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

      Uczeń:

     • dzieli się z trudnościami i osiągnięciami w nauce z wychowawcą
     • ma poczucie bezpośredniego wsparcia u wychowawcy w opanowaniu materiału
     • uzupełnia braki w materiale edukacyjnym powodowane nieobecnością w szkole

      

     WSPOMAGANIE ROZWOJU OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

     CELE OGÓLNE:

     • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

     Uczeń:

     • uczestniczy i potrafi współdziałać w grupie w trakcie zabaw ruchowych
     • właściwie reaguje na sygnał nauczyciela
     • rozumie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa sobie i kolegom w trakcie gier i zabaw
     • jest aktywny w grupie rówieśniczej, umie znosić porażki

      

     WSPOMAGANIE PROCESU OPIEKUŃCZEGO

     CELE OGÓLNE:

     • opieka nad uczniami w trakcie zajęć świetlicowych
     • opieka nad uczniami w czasie pory obiadowej
     • udzielanie pomocy uczniom w różnych sytuacjach

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

     Uczeń:

     • ma poczucie bezpieczeństwa w świetlicy
     • dzieli się swoimi przeżyciami szkolnymi z wychowawcą
     • ma poczucie bezpośredniego wsparcia u wychowawcy

      

     WSPOMAGANIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W ŁĄCZNOŚCI ZE SZTUKĄ

     CELE OGÓLNE:

     • wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci
     • kształtowanie postaw motywacyjnych i aktywności społecznej

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

     Uczeń:

     • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, tanecznych, rytmicznych
     • rozwija wyobraźnię poprzez wykonywanie prac plastycznych
     • organizuje wraz z innymi dziećmi prace porządkowe w świetlicy po zakończonej zabawie
     • jest inspiratorem zabaw tematycznych w gronie kolegów
     • wykazuje dużą pomysłowość w zabawach
     • zachowuje bezpieczeństwo w trakcie zabaw z kolegami

      

     ZDROWIE PSYCHICZNE I WSPOMAGANIE PROCESU PROFILAKTYCZNEGO

     CELE OGÓLNE:

     • tworzenie bezpiecznej, życzliwej atmosfery w trakcie pobytu uczniów w świetlicy
     • mobilizowanie uczniów do aktywności twórczej w celu odnalezienia swojego miejsca w grupie rówieśniczej, rzeczywistości szkolnej

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

     Uczeń:

     • pracuje nad przezwyciężaniem nieśmiałości w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielem
     • prawidłowo komunikuje się z grupą rówieśniczą

      

     WSPOMAGANIE ROZWOJU POSTAW OBYWATELSKICH

     CELE OGÓLNE:

     • preferowanie wartości patriotycznych i obywatelskich
     • kształcenie poczucie przynależności lokalnej, regionu
     • preferowanie wartości rodzinnych

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

     Uczeń:

     • zna hymn państwowy
     • zna legendy, miejscowe podania, elementy historii swojego regionu
     • zna lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje
     • zna zabytki swojego regionu i miasta
     • dostrzega znaczenie domu rodzinnego, rozumie wieloznaczność pojęcia ,,dom”
     • zna i stosuje normy prawidłowego zachowania w świetlicy
     • nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe
     • dba o higienę i kulturę spożywania posiłków

      

     ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

     CELE OGÓLNE:

     • zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły, świetlicy, poza szkołą
     • kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu
     • preferowanie zdrowego stylu życia
     • promowanie pozytywnego wzorca zachowań
     • eliminowanie wulgaryzmów
     • rozwijanie wrażliwości na estetykę otoczenia
     • wyrabianie nawyku prawidłowego dbania o estetykę własnego wyglądu

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

     Uczeń:

     • bezpiecznie porusza się w budynku szkoły, w świetlicy
     • zna elementarne zasady i znaki ruchu drogowego
     • dostrzega zagrożenia wynikające z niewłaściwej organizacji zabaw
     • informuje wychowawcę o złym samopoczuciu, dolegliwościach, agresji fizycznej wśród rówieśników
     • rozumie i stosuje zasady racjonalnego odżywiania dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

      

     METODY PRACY:

     • aktywizujące – drama
     • słowne – czytanie, wypowiedź, praca z tekstem
     • czynne – rysowanie, uzupełnianie tekstu
     • oglądowe – pokaz, prezentacja, obserwacja

      

     FORMY PRACY:

     • indywidualna
     • grupowa
     • zbiorowa

      

     ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

     • gry planszowe
     • przybory szkolne
     • przybory sportowe

      

     PRZEWIDYWANE EFEKTY:

     • przestrzeganie zasad współżycia i współdziałania w grupie, kulturalnego zachowania się i wzajemnej życzliwości
     • nawiązywanie bliskich i serdecznych kontaktów z rówieśnikami
     • rozwój zdolności i zainteresowań uczniów
     • pobudzenie do samodzielnego działania i inwencji twórczej

      

     SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:

     • zapewnić opiekę
     • rozwijać działalność poznawczą, artystyczną
     • rozbudzać zainteresowania dziecka
     • zaspokajać i kształtować potrzeby
     • budzić twórczą aktywność
     • współdziałać w organizowaniu zajęć i imprez
     • powierzać różnego rodzaju zadania
     • pomagać w rozwiązywaniu zadań i problemów
     • kształtować świadomość i potrzeby uczniów

      

     POMIAR OSIĄGNIĘĆ:

     • zainteresowanie oraz udział w konkursach
     • sukcesy w konkursach
     • satysfakcja z wykonania powierzonych zadań
     • aktywny udział w zajęciach świetlicowych

      

     EWALUACJA:

     • Konkursy plastyczne
     • Wystawy i prezentacje wykonanych prac
     • Odgrywanie scenek dramowych