• ???

    • Szanowni Państwo,


     na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz.U. L 119/1, 4.5.2016 uprzejmie informujemy, że:


     Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu:
     Kontakt:
     a) listownie: 60-186 Poznań, ul. Ławica 3
     b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp58@wp.pl
     c) telefonicznie: 0618681861
     W szkole wyznaczono inspektora ochrony danych:
     Kontakt
     a) listownie: 60-186 Poznań, ul. Ławica 3

     b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp58@wp.pl
      

     Celem przetwarzania jest kształcenie i opieka nad dziećmi oraz kontrola realizowanego przez nich obowiązku szkolnego. Szkoła realizując cel działa na podstawie:
     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59),
     • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425),
     • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz.
     2203),
     • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814),
     oraz innych ustaw i aktów wykonawczych do w.w. ustaw.


     Do odbiorców danych osobowych dzieci oraz ich rodziców i opiekunów prawnych należą:
     1. Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., przetwarza dane na podstawie umowy w zakresie realizowania dostępu do dziennika elektronicznego,
     2. Comraid s.c., może przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy w zakresie wykonywania usług administratora systemu informatycznego,
     3. BHP-PPOŻ CONSULTING Bartosz Szymanek, może przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy w zakresie pełnienia funkcji inspektora BHP,
     4. Możliwe jest przekazanie dokumentację zawierającą dane osobowe specjalistycznej firmie niszczącej dokumentację archiwalną,
     5. Inne podmioty z mocy prawa.
     Okres przechowywania danych: Dokumentacja przebiegu nauczania przechowywana jest w szkole przez okres nauki i następnie w celu archiwizacji przez okres wymagany przepisami o archiwizacji:
     Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) i Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425).

      

     Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
     a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
     c) prawo do usunięcia danych osobowych;
     d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
     e) prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


     Informacje przekazywane przez Państwa Szkole Podstawowej nr 58 w trakcie trwania edukacji dziecka wymagane są zapisami wymienionych ustaw i aktów wykonawczych. Informacje, które nie są wymagane prawem przetwarzane są na podstawie Państwa odrębnej zgody.