• Regulamin

    • REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI W POZNANIU

     I. Postanowienia ogólne:

     1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
     2. W świetlicy realizowane są zadania według rocznego planu, opracowanego przez wychowawców świetlicy.
     3. Regulamin świetlicy został opracowany w roku szkolnym 2017/2018 przez wychowawców świetlicy i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. W miarę potrzeb regulamin może być modyfikowany.

      

     II. Cele i zadania świetlicy:

     1. Celem ogólnym pracy wychowawców świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

      

     • zapewnienie  dzieciom podczas pobytu w świetlicy zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania indywidualnych zainteresowań;
     • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie;
     • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci;
     • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
     • organizowanie właściwy i kulturalny wypoczynek
     • sprawowanie opieki podczas spożywania posiłków przez dzieci w stołówce szkolnej;
     • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

      

     III. Założenia organizacyjne:

     1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III.
     2. W razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV – VIII.
     3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 7:00 –17:00.
     4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na podstawie kart zgłoszeń, wypełnionych przez prawnych opiekunów dziecka.
     5. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera:
     •  imiona i nazwisko uczestnika;
     • datę urodzenia;
     • adres zamieszkania;
     • czas przebywania dziecka w świetlicy;
     • imiona i nazwiska osób uprawnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;
     • dokładny dzień i godzinę, kiedy dziecko może samodzielnie wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka na samodzielny powrót do domu);
     • kontakt z rodzicami (numery telefonów do rodziców);
     1. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia;
     2. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem rodziców.
     3. Świetlica w godzinach 7.00 – 8.00 mieści w sali A – budynek bis a od godziny 8.00-17.00 w sali świetlicowej -budynek bis (nowa część.  
     4. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, codziennie od 7.50 uczniowie rozpoczynający zajęcia o 8.00 przyprowadzani są do głównego budynku szkoły. Do czasu rozpoczęcia zajęć są pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur przed pierwszą lekcją.
     5. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas I, II i III są przyprowadzani do świetlicy przez nauczycieli i przekazani pod opiekę wychowawcom świetlicy i nauczycielom dyżurującym.
     6. W przypadku, kiedy uczeń z klasy I, II i III, który nie jest zapisany do świetlicy, nie został odebrany po skończonych lekcjach przez rodziców lub osobę upoważnioną, również jest odprowadzany do świetlicy do sali, gdzie spędzają czas koledzy i koleżanki z jego klasy. Informację o pozostawieniu ucznia przekazuje nauczyciel bezpośrednio wychowawcy świetlicy.

      

     IV. Wewnętrzny regulamin świetlicy:

     1. Wychowawca świetlicy po wejściu do sali lub po przejęciu grupy na boisku szkolnym ma obowiązek sprawdzenia obecności uczniów i odnotowania tego faktu w dzienniku świetlicy.
     2. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
     3. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą brać udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.
     4. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne ma obowiązek przyjścia do poszczególnych sal po uczniów i odprowadzenia ich po skończonych zajęciach. Listy uczniów chodzących na koła zainteresowań mają poszczególni wychowawcy świetlicy.
     5. Uczeń przychodzący z nauczycielem do sali świetlicowej po skończonych zajęciach dodatkowych (koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) ma obowiązek podejścia do wychowawcy świetlicy i zgłoszenia swojej obecności, wychowawca świetlicy zaznacza to w dzienniku.
     6. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
     7. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
     8. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych tego typu przedmiotów przyniesionych z domu.
     9. Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń.
     10. Wszelkie uwagi wychowawcy świetlicy dotyczące się zachowania ucznia są odnotowane w dzienniczku szkolnym w miejscu do tego przeznaczonym lub w dzienniku elektronicznym.
     11. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach, które uczęszcza do świetlicy  powinni zawiadamiać o tym wychowawcę świetlicy.
     12. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
     13. Uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są do noszenia obuwia na zmianę.
     14. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.

      

     V. Współpraca z rodzicami:

     1. Wychowawcy świetlicy na bieżąco współpracują z rodzicami wychowanków.
     2. Wychowawcy mogą także kontaktować się z rodzicami telefonicznie lub prowadzić z nimi korespondencję.
     3. Za pobyt dziecka w świetlicy pobierana jest raz w semestrze dobrowolna opłata. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy (materiały piśmiennicze, farby, gry planszowe, sprzęt do zabaw ruchowych).
     4. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy.