• Informacje

    • Świetlica Szkolna - Podstawowe Informacje
      
     Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.
      

     Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.
     Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
     Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
     Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.     Świetlica miejscem nauki, zabawy, wypoczynku:
     •Otoczenie szczególną opieką dzieci z trudnościami szkolnymi,
     •Współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz z rodzicami,
     •Informowanie rodziców o zachowaniu i postępach w rozwoju dziecka,
     •Organizowanie zabaw w salach świetlicy oraz na powietrzu,
     •Właściwa organizacja wypoczynku dzieci. Prowadzenie zajęć tematycznych, plastyczno-technicznych, muzycznych, żywego słowa, sportowo-rekreacyjnych,
     •Zorganizowanie ukierunkowanych kół: komputerowe, muzyczno-teatralne, taneczne,
     •Przyzwyczajenie dzieci do samodzielnego odrabiania lekcji; uczenie korzystania ze słowników, encyklopedii, map,
     •Pomoc w odrabianiu pracy domowej, prowadzenie ćwiczeń w pisaniu, czytaniu i mówieniu,
     •Kształcenie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi: gry i zabawy dydaktyczne, rozrywki umysłowe, zagadki, szarady, rebusy, łamigłówki, krzyżówki, przysłowia, zagadki, gry stolikowe, konkursy zgaduj – zgadula, quizy,
     •Rozwijanie czytelnictwa: założenie kącika czytelniczego, wspólne głośne czytanie, dyskusje o przeczytanych książkach, konkursy czytelnicze, praca z czasopismem i gazetą.


     Zasady pracy w grupie:

     • Jesteśmy dla siebie mili.
     • Mówimy do siebie po imieniu.
     • Mówi jedna osoba – reszta słucha.
     • Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.
     • Nie śmiejmy się z drugiej osoby.
     • Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
     • Pomagamy sobie wzajemnie.
     • Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.
     • Nie niszczymy cudzych prac.
     • Jesteśmy sprawiedliwi.
     • Odpowiadamy za swoją pracę.
     • Wykonujemy ustalone zadania.
     • Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.
     • Zostawiamy po sobie porządek.
     • Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.