• Regulamin wymiany polsko-niemieckiej ze szkołą Europaschule/Falkensee,Niemcy 2020

    • Regulamin wymiany polsko - niemieckiej

     pomiędzy Szkołą Podstawową nr 58 w Poznaniu,

     a Europaschule Falkensee/Niemcy

      

     Wymiana zagraniczna uczniów jest specyficzną formą wycieczki uczniowskiej i podlega szczególnym przepisom, które określa niniejszy regulamin.

     Za wymianę międzynarodową uznaje się wyjazd młodzieży poza granice Polski na zaproszenie szkoły partnerskiej lub organizacji zagranicznej, podczas którego uczniowie mieszkają w prywatnych domach uczniów-partnerów zagranicznych.

     Wymiana z zagraniczną szkołą zakłada realizację następujących celów dydaktyczno-wychowawczych:

     a) doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym;

     b) zapoznanie uczniów ze środowiskiem naturalnym, zabytkami oraz dziedzictwem kulturowym odwiedzanego kraju;

     c) poznanie obyczajów i kultury odwiedzanego kraju oraz realiów życia codziennego jego mieszkańców poprzez zamieszkanie w rodzinach partnerów z zagranicy i udział w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych wspólnie z młodzieżą goszczącą;

     d) propagowanie kultury fizycznej w sportowej rywalizacji poprzez udział we wspólnych zajęciach sportowych;

     e) rozwijanie w uczniach postawy otwartości i tolerancji dla przedstawicieli innego kraju, kultury i wyznania;

     f) zwalczanie stereotypów i uprzedzeń;

     g) promowanie kultury i historii lokalnej miasta Poznania wśród uczniów i nauczycieli z Niemiec;

     h)współpraca polsko – niemiecka w sektorze edukacji oraz wśród młodzieży;

     i) zdobycie nowych doświadczeń edukacyjnych przez obie strony projektu;

     j) działania na rzecz uczniów.

      

     Sprawy organizacyjne

     1. Organizatorem wymiany jest Szkoła Podstawowa nr 58 w Poznaniu, ul. Ławica 3 oraz szkoła partnerska z Niemiec – Europaschule z Falkensee, am Gutspark 5.

     Za stronę organizacyjną wymiany odpowiada koordynator.

      

     2. Rekrutację uczestników wymiany polsko -niemieckiej przeprowadza komisja ds. wymiany międzynarodowej powołana przez Dyrektora Szkoły po otrzymaniu od koordynatora formularzy wraz ze zdjęciem tzw. „Steckbrief” (Załącznik 1 ) wypełnionych przez każdego z kandydatów w j.niemieckim wraz z odpowiedzią na 3 dodatkowe pytania w j. polskim (Załącznik 2).

      

     3. Uczestniczyć w wymianie mogą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na udział dziecka w wymianie polsko - niemieckiej (Zgoda Rodzica – Załącznik nr 3) oraz pokryją koszty wynikające z programu wymiany.

      

     4. Kryteriami uwzględnionymi podczas rekrutacji uczniów są: wiek ucznia tj. 9-13 lat; zachowanie ucznia; znajomość języków obcych.

      

      

     5. Projekt wymiany młodzieży jest dotowany przez organizację międzynarodową Polsko -Niemiecką Współpracę Młodzieży/ Deutsch-Polnisches Jugendwerk z siedzibą w Warszawie, ul. Alzacka 18. Koszty związane z dopłatą do transportu uczniów na trasie Poznań –Falkensee oraz Falkensee-Poznań, ubezpieczenie oraz bilety wstępu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

      

     6. Program i harmonogram wymiany ustala koordynator w porozumieniu z koordynatorem z Niemiec.

      

     7. Koordynator wymiany zobowiązany jest do:

     a) zgromadzenia wymaganej dokumentacji i przekazania jej Dyrekcji Szkoły oraz do Kuratorium;

     b) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa, regulaminem i programem wymiany;

     c) dbałość o bezpieczną i sprawną organizację wymiany.

      

     8. Grupa uczestników jest dodatkowo ubezpieczona przez organizatora na czas wyjazdu.

      

      

     Postanowienia ogólne

     1. W czasie wyjazdu w ramach wymiany uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.

      

     2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów: zgoda rodziców na udział dziecka w wymianie, zgoda rodziców na wyjazd, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna, karta EKUZ, ksero paszportu/dowodu osobistego oraz pisemnie potwierdzony regulamin wymiany.

      

     3. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani: bagaż, ubiór, obuwie dostosowane do warunków pogodowych, paszport/dowód osobisty, legitymacja szkolna.

      

     4. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na ustalone miejsce zbiórki.

      

     6. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazd i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.

      

     7. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:

     a. koordynator;

     b.. wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele - w czasie podróży i podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą;

     b. rodzina goszcząca – podczas przebywania z gospodarzami.

      

     8. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń.

      

     9. Podczas korzystania z gościny rodzin przyjmujących, uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać miejsca zamieszkania; powinni zgłaszać rodzicom goszczącym i opiekunom wymiany wszelkie problemy; dostosować się do zasad i wymogów panujących w domu gospodarzy.

      

     10. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

      

     11. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego oddalania się od grupy .

      

     12. Koordynator wyjazdu zastrzega sobie prawo do przerwania wyjazdu ucznia, który w rażący sposób narusza Statut Szkoły. W takim wypadku koordynator powiadamia rodziców oraz informuje dyrektora. Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca zakwaterowania na swój koszt.

      

     13. W przypadku nagannego zachowania albo oddalenia się od grupy, opiekunowie mają prawo poinformować rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do pokrycia całkowitych kosztów rozmowy telefonicznej. Za kontakty telefoniczne z opiekunem lub w przypadku telefonicznego kontaktowania się z zaginionymi uczestnikami, całkowite koszty połączeń telefonicznych ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

      

     14. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład dnia.

      

     15. Uczestnicy wymiany mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkie zbiórki, które wynikają z programu wymiany lub z poleceń opiekunów wymiany.

      

     16. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty wartościowe oraz wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

      

     17. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie pieniędzy oraz zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

      

     18. Podczas tej części wyjazdów zagranicznych, które dotyczą pobytu z rodzinami goszczącymi, uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej.

      

     20. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

      

     Postanowienia końcowe

     1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

      

     2. W przypadkach spornych decyzje podejmuje komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela zaangażowanego w wymianę.

      

     3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u Dyrektora Szkoły, u koordynatora i na szkolnej stronie internetowej.

      

     Zapoznałam/łem się i zaakceptowałem Regulamin wymiany polsko –niemieckiej Szkoły Podstawowej nr 58 Poznaniu.

      

     Data podpis ucznia podpisy rodziców