SP 58 Poznań

Sobota 17.04.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Sprawozdania Metody Informacja o krajach Działania Media o nas Dzielenie się wiedzą Europass eTwinning Ewaluacja projketu

POWER

Ewaluacja projketu

Ewaluacja projektu

W celu zbadania wpływu projektu na  nauczycieli została przeprowadzona ewaluacja. Miała ona miejsce przed i  po odbytej mobilności, w której nauczyciele, wybrani uczniowie i rodzice wypełnili ankiety ewaluacyjne, udostępnionej przez e-dziennik.Odbyły się również indywidualne i grupowe rozmowy oraz dyskusje, mające na celu sprawdzenie stopnia:

-przedstawienie poznanych metod nauczania oraz stworzonych materiałów,

-wymiany doświadczeń między nauczycielami w szkole i poza nią,

-wykorzystywania w pracy technologii TIK

-wzrostu płynności w używaniu języka obcego,

-wzrostu motywacji do samokształcenia, uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy konferencjach

-rozwoju umiejętności interkulturowych (np. tolerancja, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, negocjowania, efektywnej współpracy w grupie).

Celem  ewaluacji było zweryfikowanie jakości realizacji i organizacji projektu, a także poziomu spełnienia oczekiwań uczestników i przydatności zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Wyniki ankiet wykazały zadowolenie z odbytych kursów oraz działań w szkole.  Potwierdziły także wysoki poziom przydatności otrzymanej wiedzy. Udział w kursach wpłynął na rozwój praktycznych umiejętności istotnych dla wdrażania efektów projektu. Spotkania miały na celu dzielenie się zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami.

We wszystkich klasach(21) przeprowadzono ponadto testy socjometryczne, które umożliwiły monitorowanie pozycji rówieśniczej uczniów doświadczających problemów w grupie oraz niepowodzeń edukacyjnych.

Dzięki temu badaniu uzyskano informacje na temat obszarów wymagających większego wsparcia lub modyfikacji oddziaływań i zmian.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
    60-186 Poznań
    ul.Ławica 3
    NIP 779-14-36-469
  • 0618681861

Galeria zdjęć