• Informacje

    • Obo­wią­zek szkol­ny dziec­ka roz­poczy­na się z po­cząt­kiem roku szkol­ne­go w roku ka­len­darzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy 7 lat. Na wnio­sek ro­dzi­ców naukę w szko­le pod­sta­wowej może roz­począć dziec­ko, które w danym roku ka­len­darzo­wym koń­czy 6 lat. Dy­rek­tor szko­ły przyj­mu­je dziec­ko do klasy pierw­szej, je­żeli dziec­ko: ko­rzy­sta­ło z wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego w roku szkol­nym po­prze­dza­ją­cym rok szkol­ny, w któ­rym ma roz­począć naukę w szko­le pod­sta­wowej albo po­sia­da o­pi­nię o moż­li­wo­ści roz­poczę­cia nauki w szko­le pod­sta­wowej.


     Dy­rek­tor pod­sta­wowej szko­ły pu­blicz­nej, w ob­wodzie któ­rej dziec­ko miesz­ka, na wnio­sek ro­dzi­ców od­ra­cza roz­poczę­cie speł­nia­nia przez dziec­ko obowiąz­ku szkol­ne­go o jeden rok szkol­ny. Wnio­sek na­le­ży zło­żyć nie póź­niej niż do dnia 31 sierp­nia w roku ka­len­darzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy sie­dem lat.

      https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/poradnik-dla-rodzicow-szescio-i-siedmiolatkow.pdf