SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu

 

1.Aby zgłosić dziecko do świetlicy, jego rodzic/ opiekun prawny składa u wychowawcy wypełnioną Kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w terminie ustalonym przez szkołę. Kartę można uzyskać w sekretariacie lub u wychowawcy.

2.Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje komisja powołana przez dyrektora.

3.O przyjęciu dziecka do świetlicy (w razie zbyt wielu uczniów spełniających kryteria z pkt5) będzie decydować kolejność zgłoszeń, do wyczerpania miejsc.

4.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 -  obojga rodziców pracujących,

 -  rodzica samotnie wychowującego dziecko i pracującego,

 -  z rodzin wielodzietnych,

 - z rodzin zastępczych.

5. Dzieci rodziców niepracujących mogą zostać przyjęte, gdy pozwoli na to liczba wolnych miejsc.

6.Dzieci nieprzyjęte do świetlicy umieszczane są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeżeli ktoś z uczestników zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

7.Nazwiska uczniów, których Karty zgłoszenia wpłyną nieuzupełnione lub po wyznaczonym terminie - zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

8.Rodzic/opiekun prawny w ciągu roku szkolnego może złożyć do Dyrektora pisemny wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, jeżeli podejmie pracę zawodową, a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki przed i po lekcjach lub gdy rodzina znajduje się w szczególnej sytuacji losowej.

9.Dyrektor nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, po zasięgnięciu opinii nauczycieli świetlicy, w miarę posiadanych wolnych miejsc podejmie decyzję w sprawie przyjęcia dziecka.

10.Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić pisemnie u wychowawcy świetlicy.

11. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka w świetlicy powyżej 1 miesiąca uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

12.O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy decyduje dyrektor.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
    60-186 Poznań
    ul.Ławica 3
    NIP 779-14-36-469
  • 0618681861

Galeria zdjęć