• Zasady rekrutacji

    •  

     Zasady rekrutacji do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu

      

     1.Aby zgłosić dziecko do świetlicy, jego rodzic/ opiekun prawny składa u wychowawcy wypełnioną Kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w terminie ustalonym przez szkołę. Kartę można uzyskać w sekretariacie lub u wychowawcy.

     2.Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje komisja powołana przez dyrektora.

     3.O przyjęciu dziecka do świetlicy (w razie zbyt wielu uczniów spełniających kryteria z pkt5) będzie decydować kolejność zgłoszeń, do wyczerpania miejsc.

     4.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

      -  obojga rodziców pracujących,

      -  rodzica samotnie wychowującego dziecko i pracującego,

      -  z rodzin wielodzietnych,

      - z rodzin zastępczych.

     5. Dzieci rodziców niepracujących mogą zostać przyjęte, gdy pozwoli na to liczba wolnych miejsc.

     6.Dzieci nieprzyjęte do świetlicy umieszczane są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeżeli ktoś z uczestników zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

     7.Nazwiska uczniów, których Karty zgłoszenia wpłyną nieuzupełnione lub po wyznaczonym terminie - zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

     8.Rodzic/opiekun prawny w ciągu roku szkolnego może złożyć do Dyrektora pisemny wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, jeżeli podejmie pracę zawodową, a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki przed i po lekcjach lub gdy rodzina znajduje się w szczególnej sytuacji losowej.

     9.Dyrektor nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, po zasięgnięciu opinii nauczycieli świetlicy, w miarę posiadanych wolnych miejsc podejmie decyzję w sprawie przyjęcia dziecka.

     10.Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić pisemnie u wychowawcy świetlicy.

     11. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka w świetlicy powyżej 1 miesiąca uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

     12.O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy decyduje dyrektor.