• Plan pracy świetlicy szkolnej.

    • 1.    Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny:

     • aktywny udział uczniów w życiu szkoły, klasy, świetlicy,
     • wyrabianie i pielęgnowanie nawyku poszanowania przedmiotów należących do szkoły i świetlicy,
     • wdrażanie do zabawy, pracy i spędzania czasu wolnego zgodnie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa.


     2.    Zdrowie uczniów:

     • wyrabianie nawyku dbania o higienę osobistą i zdrowie,
     • bezpieczeństwo podczas zabaw i gier ruchowych,
     • bezpieczeństwo podczas zabaw na świeżym powietrzu,
     • zapoznanie się z podstawowymi zasadami i przepisami ruchu drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu,
     • kultura spożywania posiłków, zwrócenie uwagi na urozmaicenie posiłków i estetykę ich spożywania.


     3.  Kto ty jesteś? Polak mały:

     • rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, do małej szkolnej społeczności,
     • zwrócenie uwagi na moje prawa i prawa innych,
     • kształtowanie postaw i wartości obywatelskich, poszanowanie cudzej własności,
     • poznanie i przypomnienie symboli narodowych i państwowych, święta i uroczystości państwowe,
     • pielęgnowanie tradycji rodzinnych, lokalnych, narodowych.


     4. Znaczenie i rozwijanie czytelnictwa "Książka moim przyjacielem":

     • znaczenie książki w życiu i rozwoju człowieka,
     • wyrabianie nawyku poszanowania książek,
     • znaczenie książek i czytelnictwa w wyrabianiu kultury języka i bogacenia słownika młodego czytelnika,
     • rola prasy i książki w życiu codziennym,
     • książka jako "mój sposób na nudę".


     5.    Ekologia i jej znaczenie:

     • znaczenie przyrody i środowiska naturalnego w życiu człowieka,
     • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
     • pory roku zachodzące w przyrodzie,
     • ochrona środowiska naturalnego
     • ekologia w każdym domu.


     6.    Życie w rodzinie:

     • związki uczuciowe i relacje panujące w rodzinie,
     • jak unikać konfliktów i jak je rozwiązywać,
     • umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne obchodzenie świąt,
     • aktywny udział w życiu rodziny.


     7.    Życie w społeczeństwie:

     • wyrabianie prawidłowych relacji z rówieśnikami,
     • komunikowanie się uczniów w grupie,
     • pomoc koleżeńska i tolerancja,
     • poszanowanie cudzej własności.


     8.    Kształtowanie samodzielności:

     • pożyteczne spędzanie czasu wolnego w oczekiwaniu na rodziców,
     • wyrabianie samodyscypliny i samokontroli.


     9.    Rozwijanie zainteresowań:

     • umożliwienie uczniom spędzenia czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami, udostępnianie materiałów,
     • pomoc w rozwijaniu zainteresowań,
     • zachęcanie do dalszych poszukiwań.


     10.    Dążenie do sukcesów szkolnych:

     • wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
     • przezwyciężanie trudności w uczeniu się i przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
     • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w procesie zdobywania wiedzy.


     11.    Kształtowanie umiejętności organizacyjnych uczniów:

     • pomoc w organizowaniu imprez i konkursów szkolnych i klasowych,
     • udostępnianie materiałów,
     • pomoc w realizacji pomysłów.