SP 58 Poznań

Czwartek 25.02.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Plan pracy świetlicy szkolnej.

1.    Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny:

 • aktywny udział uczniów w życiu szkoły, klasy, świetlicy,
 • wyrabianie i pielęgnowanie nawyku poszanowania przedmiotów należących do szkoły i świetlicy,
 • wdrażanie do zabawy, pracy i spędzania czasu wolnego zgodnie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa.


2.    Zdrowie uczniów:

 • wyrabianie nawyku dbania o higienę osobistą i zdrowie,
 • bezpieczeństwo podczas zabaw i gier ruchowych,
 • bezpieczeństwo podczas zabaw na świeżym powietrzu,
 • zapoznanie się z podstawowymi zasadami i przepisami ruchu drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu,
 • kultura spożywania posiłków, zwrócenie uwagi na urozmaicenie posiłków i estetykę ich spożywania.


3.  Kto ty jesteś? Polak mały:

 • rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, do małej szkolnej społeczności,
 • zwrócenie uwagi na moje prawa i prawa innych,
 • kształtowanie postaw i wartości obywatelskich, poszanowanie cudzej własności,
 • poznanie i przypomnienie symboli narodowych i państwowych, święta i uroczystości państwowe,
 • pielęgnowanie tradycji rodzinnych, lokalnych, narodowych.


4. Znaczenie i rozwijanie czytelnictwa "Książka moim przyjacielem":

 • znaczenie książki w życiu i rozwoju człowieka,
 • wyrabianie nawyku poszanowania książek,
 • znaczenie książek i czytelnictwa w wyrabianiu kultury języka i bogacenia słownika młodego czytelnika,
 • rola prasy i książki w życiu codziennym,
 • książka jako "mój sposób na nudę".


5.    Ekologia i jej znaczenie:

 • znaczenie przyrody i środowiska naturalnego w życiu człowieka,
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
 • pory roku zachodzące w przyrodzie,
 • ochrona środowiska naturalnego
 • ekologia w każdym domu.


6.    Życie w rodzinie:

 • związki uczuciowe i relacje panujące w rodzinie,
 • jak unikać konfliktów i jak je rozwiązywać,
 • umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne obchodzenie świąt,
 • aktywny udział w życiu rodziny.


7.    Życie w społeczeństwie:

 • wyrabianie prawidłowych relacji z rówieśnikami,
 • komunikowanie się uczniów w grupie,
 • pomoc koleżeńska i tolerancja,
 • poszanowanie cudzej własności.


8.    Kształtowanie samodzielności:

 • pożyteczne spędzanie czasu wolnego w oczekiwaniu na rodziców,
 • wyrabianie samodyscypliny i samokontroli.


9.    Rozwijanie zainteresowań:

 • umożliwienie uczniom spędzenia czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami, udostępnianie materiałów,
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań,
 • zachęcanie do dalszych poszukiwań.


10.    Dążenie do sukcesów szkolnych:

 • wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • przezwyciężanie trudności w uczeniu się i przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w procesie zdobywania wiedzy.


11.    Kształtowanie umiejętności organizacyjnych uczniów:

 • pomoc w organizowaniu imprez i konkursów szkolnych i klasowych,
 • udostępnianie materiałów,
 • pomoc w realizacji pomysłów.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
  60-186 Poznań
  ul.Ławica 3
  NIP 779-14-36-469
 • 0618681861

Galeria zdjęć