• TRUST KIDS: Our Cultural Heritage Entrusted to Tiny Hands

    • TRUST KIDS to projekt koncentrujący się na współpracy i wymianie dobrych praktyk między szkołami. Głównym celem projektu jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób możemy zachować nasze dziedzictwo kulturowe. My, nauczyciele, jesteśmy współodpowiedzialni za wychowanie naszych uczniów, świadomi potrzeby kultywowania i zachowania naszego dziedzictwa kulturowego. Ponieważ dziedzictwo kulturowe odgrywa kluczową rolę w budowaniu przyszłości Europy. Ponadto, poznawanie naszego środowiska kulturowego i kultur naszych krajów partnerskich oraz przyjaciół z całej Europy pomagaga nam docenić to, co wspaniałe różnorodność europejskiego dziedzictwa kulturowego i obywatelstwo UE.
     W dwuletnim cyklu życia projektu zamierzamy promować działania z różnych obszarów dziedzictwa kulturowego.
     Istnieją różne sposoby wyrażania naszej kultury, na przykład poprzez rytuały opowiadania historii, muzykę,poezja, kostium, taniec, tradycyjny sport i gry oraz rękodzieło.
     Planują wykorzystanie umiejętności TIC, różnych narzędzi Web 2.0 w celu promowania dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej.
     Naszym kluczowym celem będzie aktywne zaangażowanie uczniów w zajęcia, na których będą się uczyć własnej tożsamości kulturowej oraz poznawać  kraje partnerskie, aby uświadomić podobieństwa i różnice dotyczące dziedzictwa kulturowego 6 krajów europejskich.
     Chcemy, aby uczniowie zrozumieli problem o znaczeniu ogólnoświatowym, zyskali poczucie społecznej odpowiedzialności i  dumę ze swojego dziedzictwa.
     Będziemy promować poczucie empatii, międzykulturowe zrozumienie i szacunek dla innych kultur, zwyczajów i tradycji.
     Partnerami jest 6 szkół zapewniających edukację dla tej samej grupy wiekowej uczniów:

     • Europaschule Falkensee, Niemcy
     • Asagı Cıyanlı S. Ahmet Birkac I.O, Turcja
     • 13. szkoła podstawowa Polichni Thessaloniki, Grecja
     • Istituto Comprensivo TE2 Savini San Giuseppe S. Giorgio, Włochy
     • Szkola Podstawowa nr 58 im; Jerzego Kukuczki w Poznaniu, Polska
     • CEIP GLORIA FUERTES, Hiszpania

      

     TRUST KIDS is a project focuses on cooperation and exchange of good practices between
     schools.The main goal of the project is to develop a deeper understanding of the way how we can
     preserve and maintain our cultural heritage. We, the teachers are responsible for making our pupils
     aware of preserving and maintaining our cultural heritage.Because cultural heritage has a crucial role to play in building the future of Europe.Furthermore, learning about our cultural backgrounds and those of our partner countries and friends from all over Europe helps us appreciate the wonderful diversity of European Cultural Heritage and EU citizenship.In two years' project life cycle, we intend to promote activities from the different forms of cultural heritage such as ; tangible, intangible, natural or digital. There are various ways to express our culture, such as through storytelling rituals, music, poetry, costume, dance, traditional sports and games and handicrafts.While arranging activities, we are planning to use ICT skills of different web 2.0 tools at a great extent to promote cultural heritage in digital forms. Our key objective will be to make our pupils actively involved in activities first to learn their own cultural identity than the partner countries and so to develop the spirit of awareness about the similarities and differences about 6 European countries' cultural heritage.We want students to understand an issue of worldwide importance, gain a sense of social responsibility and be proud of
     what they have as heritage. The project will also enhance EU awareness, democracy and help
     tackling early school leaving and disadvantage.Individuals from disadvantaged backgrounds will
     benefit most from the activities. Through collaborative experiences, both pupils and teachers will
     learn how to collectively plan, work towards a common goal, recognize and navigate individual
     differences in skills, abilities and attitudes. We will promote a sense of empathy, intercultural
     understanding and respect to other cultures, customs and traditions, make pupils and teachers feel
     more and more Europeans and value e-Twinning as the platform that has allowed them to open up to Europe and get to know other schools and learn from the experiences of others as well. We will
     enhance ICT-skills, communication in English, creativity, innovation, also train and encourage
     teachers.