SP 58 Poznań

Sobota 17.04.2021

Nawigacja

SP 58 Poznań

Biblioteka

Regulamin biblioteki

                  

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI W POZNANIU

 

Uchwalono na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 23, art. 104 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 1. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu jest czynna od poniedziałku do piątku.
 1. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.
 2. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe
  i inne materiały biblioteczne.
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
 • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 1. Uprawnieni do korzystania z biblioteki i czytelni są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.
 2. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice w godzinach pracy czytelni.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 4. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 6. Użytkownikom nie wolno dokonywać zmian w strukturze danych na dyskach komputerów. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 9. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne należy odłożyć na miejsce.
 10. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza.
 11. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 12. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 13. Jednorazowo można wypożyczyć najwyżej 3 książki.
 14. Termin zwrotu książek wynosi 2 tygodnie, w przypadku lektur szkolnych 1 miesiąc.
 15. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
 16. W szczególnych sytuacjach bibliotekarz może przedłużyć czas, na jaki książka została wypożyczona.
 17. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 18. Za ewentualne szkody poczynione przez ucznia odpowiadać finansowo będą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
 19. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek, jeśli przestaje być uczniem lub pracownikiem szkoły.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 21. Załącznik nr 1 określa regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników ministerialnych oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej.

 

Załącznik nr 1

PROCEDURY EWIDENCJONOWANIA
I UDOSTĘPNIANIA

PODRĘCZNIKÓW MINISTERIALNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW,

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I  MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

ZAKUPIONYCH ZE ŚRODKÓW
DOTACJI DOCELOWEJ

OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu

 

Podstawa prawna:

 art. 113 ust. 11 oraz art. 60, Art. 64 ust. 1Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 655)

 

Definicje

Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego szkołę.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283) i podlegają kontroli zbiorów. Podręczniki w formie papierowej wpisywane są do księgi inwentarzowej podręczników  i nie podnoszą wartości majątku biblioteki (ewidencja ilościowa).
 3. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane uczniom  bez obowiązku zwrotu. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów ćwiczeniowych (najczęściej rok) przechowywane są klasowe listy potwierdzające odbiór tych materiałów.
 4. Biblioteka nieodpłatnie:
  1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
  2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
  3. uczeń na polecenie nauczyciela, a w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem może wypożyczyć na określony czas materiały edukacyjne;
  4. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH  DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA, stanowiącego załącznik do Regulaminu Biblioteki:
  1. Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej
   i wypożyczane kolejnym rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.
  2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji powinny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
  3. Ich wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
  4. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w ostatni piątek roku szkolnego.
  5. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
  6. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
  7. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 
  8. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
  9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek. 
  10. Zasady płatności za podręczniki zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej są następujące:
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia Podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • 2,35 zł – to koszt  każdej z dziesięciu części podręcznika do klasy III szkoły podstawowej „Nasza szkoła” .

Kwota ta stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek:

MIASTO POZNAŃ
Szkoła Podstawowa nr 58
ul. Ławica 3, 60-186 Poznań
NIP 209-00-01-440
PKO BP - 60 1020 4027 0000 1102 1264 0050

W treści przelewu należy wpisać: zwrot za podręcznik klasa ....., część ... (podając numer części).

 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników dla klas I-III do języka angielskiego bądź któregokolwiek podręcznika dla klas IV-VI szkoła będzie żądać odkupienia zagubionego/zniszczonego materiału bibliotecznego.
  1. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem.
 1.         l. W szkole niedopuszczalne jest stosowanie okładek samoprzylepnych. Za                zgodą bibliotekarza można stosować profesjonalne folie samoprzylepne do            okładania książek
 2.       m. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują                     oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego                 regulaminu.
 3.       n. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z               edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub/i                   materiały edukacyjne.
 4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
  1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w ostatnim dniu nauki w szkole,   z której wypożyczył dokumenty.
  2.  w przypadku ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony  w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych -  uczeń nie oddaje tychże dokumentów  w szkole macierzystej, ale kontynuuje naukę w nowej placówce, a wypożyczone dokumenty stają się własnością organu prowadzącego nową szkołę. Szkoła macierzysta wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, w której uczeń kontynuuje naukę biblioteczny protokół zdawczo-odbiorczy o przekazaniu materiałów bibliotecznych.

Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła będzie żądać od rodziców ucznia zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
 3. W przypadku podręcznika ministerialnego (np. „Naszego elementarza”) zwrócona kwota będzie stanowić dochód budżetu państwa.
 4. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zalanie wodą lub innym płynem, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 5. Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić lub odkupić zgodnie ze wskazaniem bibliotekarza.
 6. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 7. Po okresie użytkowania wskazanym w Ustawie (3 latach) zniszczone i nieaktualne podręczniki podlegają zubytkowaniu ze stanu biblioteki.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 58 im. J.Kukuczki
  60-186 Poznań
  ul.Ławica 3
  NIP 779-14-36-469
 • 0618681861

Galeria zdjęć