SP 58 Poznań

Piątek 12.02.2016

SP 58 Poznań

Edukacja elementarna

Kółko matematyczne dla klas I-III

PROGRAM
KÓŁKA MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS I-III

 

„Pokonywanie trudności jest wpisane

w proces uczenia się matematyki.

Problem jednak w tym,

że dostrzeżenie trudności zawartej w zadaniu

wywołuje zawsze wzrost napięcia i emocji ujemnych.”   ( E. Gruszczyk –Kolczyńska)

   

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Cele i zadania

• wdrażanie uczniów do analizowania sytuacji problemowych
• kształtowanie umiejętności dostrzegania zasad i prawidłowości matematycznych i ich wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów
• wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu
• motywowanie do podejmowania kolejnego wysiłku, pomimo uprzedniej porażki
• zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań i samodoskonalenia
• wyzwalanie radości podczas „ zabawy ” matematycznej, wzmacnianie pozytywnych emocji
• stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesu i zadowolenia z własnych osiągnięć
• rozwijanie umiejętności twórczej współpracy i dzielenia się własną wiedzą z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach
• przygotowanie do międzyszkolnego konkursu matematycznego STYPENDIADA oraz Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „ KANGUR ”
• poznanie wybranych elementów z programu matematyki klas starszych

2. Charakterystyka uczestników zajęć

Program i zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas  I-III, zainteresowanych matematyką lub wykazujących uzdolnienia w tym kierunku. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i opiera się na świadomym wyborze dokonanym przez dzieci.
W celu weryfikacji przez dzieci własnej decyzji, nauczyciel na pierwszych zajęciach szczegółowo informuje uczniów o celach i zadaniach programu, zachęca do systematycznego uczęszczania, wskazuje korzyści z dodatkowej „zabawy z matematyką” – królową nauk.

3. Sposoby i formy realizacji

Program jest  realizowany w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo w ciągu całego roku szkolnego w ramach zajęć kółka matematycznego dla klas  III.
Proponowane formy i metody pracy z uczniami są urozmaicone i zależą od charakteru omawianego materiału i możliwości psycho -fizycznych dzieci. Cały czas należy pamiętać o zabawowym charakterze tych spotkań, ponieważ pozytywne emocje wzmacniają motywację i pamięć uczniów. Wyraźnie rozgranicza się wtedy obowiązkowy cykl lekcyjny od zajęć pozalekcyjnych, w których uczestnictwo jest dobrowolne-.
Do przewidywanych metod i form należą:
- dyskusja
- sprawdzanie hipotez przez doświadczenie
- gry i zabawy matematyczne ( planszowe, karciane, komputerowe itp.)
- rebusy, łamigłówki, krzyżówki itp.
- praca indywidualna i zespołowa jednolita i zróżnicowana
 

4. Umiejętności ucznia po realizacji programu

Uczeń powinien:
• definiować i analizować problem matematyczny – stawiać właściwe pytania,
• dostrzegać w zadaniach prawidłowości ( porządkować, klasyfikować, uogólniać dane ),
• wykorzystywać prawa i zasady matematyczne w dochodzeniu do celu, poszukiwać różnych dróg rozwiązań, wybierać te najbardziej racjonalne i ekonomiczne,
• twórczo współpracować w zespole, wykorzystywać zbiorowe doświadczenie,
• podejmować kolejny wysiłek, nie zrażając się uprzednim niepowodzeniem,
• podejmować działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.
 

5. Plan pracy

 

I. Działania arytmetyczne na liczbach

1. Badanie własności dodawania i odejmowania

2. Grupowanie liczb według podanego kryterium

3. Obliczenia z wykorzystywaniem osi liczbowej

4. Budowanie kwadratów magicznych

5. Budowanie magicznych figur

6. Porównania różnicowe

7. Kolejność wykonywania działań

8. Praktyczne stosowanie związków między dodawaniem a odejmowaniem

 

II. Mnożenie i dzielenie

1. Wielokrotność liczb

2. Przemienność mnożenia i rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania

3. Porównania ilorazowe

4. Wzajemna odwrotność mnożenia i dzielenia

5. Dzielenie jako mieszczenie i podział

6. Dzielenie z resztą i jego sprawdzanie

7. Algorytmy pisemnego mnożenia i dzielenia

 

III. Figury geometryczne

1. Konstruowanie figur z patyczków. Rysowanie figur.

2. Przesuwanie równoległe figur na sieci kwadratowej

3. Pomiary odcinków łamanej.

4. Obliczanie obwodów wielokątów.

6. Rozpoznawanie figur w otoczeniu i na rysunku

 

IV. Matematyka w życiu codziennym

1. Obliczenia pieniężne: cena - ilość- wartość

2. Ćwiczenia w mierzeniu długości

3. Mierzenie pojemności

4. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe

5. Termometr - temperatura

6. Ważenie - porównywanie masy

7. Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek

 

IV. Liczby w zakresie miliona

1. Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

2. Ułamki o mianownikach 2, 3, 4 - porównywanie

3. Zapisywanie i odczytywanie liczb w zakresie 1.000.000

4. Porównywanie liczb wielocyfrowych

5. Zadania związane z opłatami za usługi  telefoniczne i pocztowe

6. Pisemne dodawanie i odejmowanie

 

V. Rozwiązywanie zadań tekstowych

1. Przechodzenie od zadań na przedmiotach poprzez zadania słowno-rysunkowe

2. Zapisywanie rozwiązań zadań różnymi sposobami

3. Układanie treści zadań do formuł matematycznych, rysunków

4. Przekształcenie i schematyzowanie treści zadań

5. Zapisywanie rozwiązania zadania za pomocą jednego równania

 

Wiadomości

Kontakt


  • 60-186 Poznań
    ul.Ławica 3
    NIP 779-14-36-469
  • 0618681861

Galeria zdjęć